BGA Saxophone 3D Geocoin - TAG 110/170: 47.693500, 8.639317