BGA Saxophone 3D Geocoin - TAG 045/170: 53.543617, 9.989900