BGA Saxophone 3D Geocoin - TAG 008/170: 52.509167, 13.372717